Cẩm Nang Hội Nghị 2

BAN TỔ CHỨC TRÂN TRỌNG LƯU Ý CÙNG QUÝ VỊ. ĐÂY LÀ TẬP TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO MỘT HỘI NGHỊ MỞ RỘNG, MỜI GỌI MỌI KHUYNH HƯỚNG GÓP Ý BỔ KHUYẾT ĐỂ TRỞ THÀNH NHỮNG TÀI LIỆU CHÍNH THỨC GÓP PHẦN TRONG VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGÔN NGỮ VIỆT TRONG SÁNG, ĐÚNG ĐẮN. CHÚNG TÔI CŨNG MONG QUÝ VỊ CẢM THÔNG CHO NHỮNG SỰ KHÁC BIỆT, LỖI CHÍNH TẢ HOẶC LỖI ĐÁNH MÁY VÌ SƠ SÓT (NẾU CÓ)
CHÂN THÀNH CẢM TẠ.
BAN TỔ CHỨC

1.- Những Điều Tổng Quát Ban Điều Hợp và Đúc Kết Cần Biết
2.- Các Nguyên Tắc Điều Hành Thuyết Trình và Thảo Luận
3.- Những Bước Trong Tiến Trình Đúc Kết Bài Thuyết Trình Tham Luận _________________________________________________________________________________________

1.- NHỮNG ĐIỀU TỔNG QUÁT CHO BAN ĐIỀU HỢP VÀ ĐÚC KẾT

Mục đích: Hoàn chỉnh tiếng Việt để phát triển và tiến bộ.

Chủ trương:

* Tôn trọng sự dị biệt của tiếng nói theo địa phương, nhóm, nghề nghiệp, v.v… nhưng cách viết chính tả nên thống nhất.

* Cởi mở, lắng nghe bàn thảo các ý kiến khác nhau để có thể có sự đồng thuận để cùng chấp nhận.

* Quyết định dựa theo khoa học, hợp lý, hệ thống và đa số.

* Tài liệu tham khảo: Chương I: TỔNG QUÁT trong bộ sách SỔ TAY CHÍNH TẢ Tập I, là những nguyên tắc cần được bàn thảo và quyết định. Tuy không bắt bất cứ ai theo, nhưng đó là những nguyên tắc mà chúng ta cần biết và hiểu để điều hành những buổi thảo luận đạt được kết quả.

Phần Điều Hợp:

* Nắm vững bài thuyết trình mà mình có trách nhiệm điều hợp.

* Hướng dẫn phần thảo luận theo sát bài thuyết trình trên.

* Nếu cần phải có quyết định thì biểu quyết dựa theo những điểm căn bản ghi trong phần Tổng quát của Sổ Tay Chính Tả Tập I. Nếu không thể đồng thuận chúng ta có thể bàn thảo thêm và quyết định trong Hội nghị sau.

Phần Đúc Kết:

* Ghi chép một cách khách quan các ý kiến dị biệt liên quan đến từng điểm trình bày và tranh luận.

* Ghi nhận kết quả từng điểm thảo luận. Quan trọng nhất là ghi điểm thảo luận và kết quả như ĐỒNG THUẬN, BÁC BỎ, ĐỂ KỲ SAU, CẦN BỔ TÚC, CẦN NGHIÊN CỨU THÊM, v.v…

* Cố gắng mang theo computer laptop hay iPad để viết lại bằng MS Word.

* Đề nghị Ban Búc Kết nên có thâu lại mỗi đề tài gồm thuyết trình và thảo luận để kiểm lại khi cần.

Những điều nên biết: trong website https://hoinghitiengviet.com.

* Nguyên tắc Điều Hợp và Đúc Kết.

* 6 Đề tài (gồm phần Tổng Quát) và 6 Diễn giả.

* Hai tài liệu quý vị trong Ban Điều Hợp và Đúc Kết cần nắm vững là bài của diễn giả mà quý vị trách nhiệm và bài thuyết trình tổng quát của GS Song Thuận: https://hoinghitiengviet.com/quy-uoc-thong-nhat-chinh-tả-chũ-viẹt/


2.- BAN ĐIỀU HỢP (BĐH): CÁC NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH THUYẾT TRÌNH VÀ THẢO LUẬN.

(TS Mai Thanh Truyết, TS Nguyễn Minh Triết, KS Nguyễn Ngọc Bảo)

Trong phần thảo luận của các đề tài, chúng ta sẽ theo một số những nguyên tắc căn bản để buổi hội luận được thành công. Chúng ta sẽ hội luận trong tinh thần cởi mở, học hỏi và tôn trọng lẫn nhau.

  1. Ban Điều Hợp có trách nhiệm điều hành thuyết trình và thảo luận.
  2. Ban Điều Hợp nhắc các nguyên tắc, đề tài thảo luận và giới thiệu diễn giả trong vòng ba (3) phút.
  3. Thời gian thuyết trình của mỗi diễn giả không quá hai mươi (20) phút.
  4. Điều hợp viên sẽ hướng dẫn các tham dự viên đặt câu hỏi hợp với chủ đề của mỗi đề tài, theo thứ tự giơ tay để phát biểu.
  5.  Yêu cầu các tham dự viên khi đặt câu hỏi cần giới thiệu tên và từ đâu tới. (Giới hạn việc thưa gửi, chào hỏi, để đỡ mất thì giờ.)
  6.  Mỗi phần tham luận của một câu hỏi không kéo dài quá năm (5) phút (phần này có thể gia giảm tùy theo sự tham gia của các tham dự viên). Cần sự khéo léo, uyển chuyển của Ban Điều Hợp.
  7. Ban Điều Hợp cần ghi chép rõ ràng các câu hỏi và phần hội luận để làm phần tổng kết.

3.- BAN ĐÚC KẾT: NHỮNG BƯỚC TRONG TIẾN TRÌNH ĐÚC KẾT BÀI THUYẾT TRÌNH THAM LUẬN.

Phần chuẩn bị:

  • Ban Điều Hợp và Đúc Kết ghi nhận các điểm chủ yếu của bài tham luận kết hợp với ý kiến, quan điểm của tham dự viên để làm tổng kết Hội Nghị.
  • Ghi chép các câu hỏi của tham dự viên và câu trả lời của diễn giả.
  • Sau khi hoàn tất, chuyển phần đúc kết, dùng e-mail, gửi đến TS Nguyễn Minh Triết andy91101@yahoo.com

Bài đúc kết tổng thể xin c/c TS Mai Thanh Truyết envirovn1@gmail.com; KS Nguyễn Ngọc Bảo ngocbao52@gmail.com và Yên Sơn yen68son@gmail.com

Phần tường trình đúc kết:

2:15pm – 2:45pm, Ban Điều Hợp có 30 phút tường trình.

– TS Mai Thanh Truyết sẽ nhắc lại “Những vấn đề đặt ra từ 5 đề tài thuyết trình” và Ban Điều Hợp tổng kết kết quả của Hội nghị TNCTTV Kỳ II, năm 2019.

PHẦN TƯỜNG TRÌNH ĐÚC KẾT SẼ ĐĂNG VÀO WEBSITE HỘI NGHỊ

5 ĐỀ TÀI 5 DIỄN GIẢ