Liên lạc

ĐT/email liên lạc:

TỔNG QUÁT: 949 278 3758, nguyensongthuan@yahoo.com (Nguyễn Song Thuận)
HỘI TRƯỜNG/CHỖ Ở: 714 881 9294, georgehvu@gmail.com (Vũ Hoàng)
HỘI NGHỊ: 714 878 7409, tavietlcs@yahoo.com (Nguyễn Văn Khoa)
CHƯƠNG TRÌNH (ĐỀ TÀI VÀ DIỄN GIẢ): 714 330 6002, ubui1964@yahoo.com (Bùi Đức Uyên)