Phim & Hình Ảnh Hội Nghị I

PHIM 2 NGÀY HỘI NGHỊ
KHAI MẠC, ĐÚC KẾT – BẾ MẠC,
7 ĐỀ TÀI 7 DIỄN GIA


Vài phim ngắn sửa soạn Hội nghị I – Chiều ngày 10-8-2018


PHIM 2 NGÀY HỘI NGHỊ
KHAI MẠC, ĐÚC KẾT – BẾ MẠC,
7 ĐỀ TÀI 7 DIỄN GIẢ


LỄ KHAI MẠC HỘI NGHỊ THỐNG NHẤT CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT TẠI NAM CALIFORNIA, USA


ĐÚC KẾT, THẢO LUẬN VỀ ĐƯỜNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI- BẾ MẠC HỘI NGHỊ THỐNG NHẤT CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT HẢI NGOẠI TẠI LITTLE SAIGON-GARDEN GROVE, NAM CALIFORNIA, USA


ĐỀ TÀI I ” NHỮNG PHỨC TẠP TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN TIẾNG VIỆT TẠi HẢI NGOẠI ” DO NHÀ BIÊN KHẢO ĐỖ THÔNG MINH PHỤ TRÁCH


ĐỀ TÀI II ” NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT CHÍNH TẢ CHỮ VIỆT ” DO NHÀ GIÁO NGUYỄN SONG THUÂN PHỤ TRÁCH


ĐỀ TÀI III ” MỘT SỐ ĐIỂM CHÊNH LỆCH GIỮA CHÍNH TẢ VÀ NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT ” DO GIÁO SƯ TRẦN CHẤN TRÍ, PhD TRÌNH BÀY


ĐỀ TÀI IV ” THỐNG NHẤT CHÍNH TẢ VÀ NGỮ ÂM CỦA CÁC PHƯƠNG NGỮ BA MIỀN ” DO GIÁO SƯ CAO VĂN HỞ , PhD TÌNH BÀY


ĐỀ TÀI V – ” PHỤ ÂM TRONG TIẾNG VIỆT ” DO GIÁO SƯ TRẦN MINH TÂM-TAMMIE, PhD PHỤ TRÁCH

ĐỀ TÀI VI ” TÌM HIỂU TỪ NGỮ GỐC HÁN ” DO GIÁO SƯ TRẦN NGỌC DỤNG TRÌNH BÀY

ĐỀ TÀI VII – ” ĐỌC CHỮ CÁI ” VÀ ĐÚC KẾT HAI NGÀY HỘI NGHỊ ” DO GIÁO SƯ PHẠM VĂN HẢI, PhD VÀ BAN TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH


Vài hình ảnh Hội nghị I

This slideshow requires JavaScript.