Hình Ảnh Sinh Hoạt

HỘI NGHỊ THỐNG NHẤT CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT 2 – 18/8/2019

Khung cảnh hội trường ngày Hội Nghị TNCTTV 2

HỘI NGHỊ THỐNG NHẤT CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT 1 – 11-12/8/2018


Khung cảnh hội trường ngày Hội Nghị TNCTTV 1

HỘI NGHỊ 5 QUY ƯỚC THỐNG NHẤT CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT – 30/6/2019