Nguyên Tắc Điều Hành

Telling-time-glass-ceiling 2

1.- Những Điều Tổng Quát Ban Điều Hợp và Ban Đúc Kết Nên Biết

2.- Các Nguyên Tắc Điều Hành Thuyết Trình và Thảo Luận

3. Những bước trong diễn trình đúc kết bài thuyết trình tham luận


1.- Những Điều Tổng Quát Ban Điều Hợp và Ban Đúc Kết Nên Biết.

Mục đích:

Hoàn chỉnh tiếng Việt để phát triển và tiến bộ.

Chủ trương:

· Tôn trọng tiếng nói dị biệt tuỳ theo địa phương, nhóm, nghề nghiệp, v.vvv. Nhưng cách viết chính tả nên thống nhất.
· Cởi mở chấp nhận lắng nghe bàn thảo các ý kiến khác nhau để có thể có sự đồng thuận.
· Quyết định dựa theo khoa học, hợp lý, hệ thống và đa số.
· Chương I: TỔNG QUÁT trong bộ sách SỔ TAY CHÍNH TẢ – TẬP 1 là những nguyên tắc cần được bàn thảo và quyết định. Tuy không bắt bất cứ ai theo nhưng đó là những nguyên tắc mà chúng ta cần biết và hiểu để điều hành những buổi thảo luận đạt được kết qủa.

Phần Điều Hợp:

· Nắm vững bài thuyết trình của GS Song Thuận và bài thuyết trình mà mình trách nhiệm điều hợp.

· Hưỡng dẫn phần thảo luận theo sát hai bài thuyết trình trên.
· Theo đúng điều luật của Ban Điều hợp (GS Phạm Thi Huê) đề nghị hay trong phiên họp chung.

· Nếu cần phải có quyết định thì biểu quyết dựa theo những điểm căn bản ghi trong phần Tổng quát của Sổ Tay Chính Tả Tập 1. Nếu không thể đồng thuận chúng ta có thể bàn thảo thêm và quyết ̣định trong Hội nghị sau.

Phần Đúc Kết:

· Ghi chép một cách khách quan các ý kiến dị biệt liên quan đến từng điểm trình bầy và tranh luận.
· Ghi nhận kết qủa từng điểm thảo luận. Quan trọng nhất là ghi điếm thảo luận và kết qủa như ĐỒNG THUẬN, BÁC BỎ, ĐỂ KỲ SAU, CẦN BỔ TÚC, CẦN NGHIÊN CỨU THÊM. v.vvv.
· Theo đúng nguyên tắc của Ban Đúc Kết ̣(TS Cao Văn Hở) đề nghị hay trong phiên họp chung.
· Cố gắng mang theo computer laptop hay ipad để viết lại bằng MS Word.
· Đề nghị BĐK nên có thâu lại mỗi đề tài gồm thuyết trình và thảo luận để kiểm lại khi cần.

Những điều nên biết: trong website https://hoinghitiengviet.com.

· Nguyên tắc Điều Hợp và Đúc Kết.
· C7 Đề tài và 7 Diễn gỉa. Vì hoàn cảnh một số diễn giả không có bài chi tiết nên cần sự chú tâm của quý vị trong Ban Điều Hợp và Ban Đúc Kết. Tất cả các bài và tiểu sứ diễn gỉa có trong website.
· Hai tài liệu mà quý vị trong BĐH và BĐK cần nắm vững là bài của diễn gỉa mà quý vị trách nhiệm và bài thuyết trình tổng quát của GS Song thuận: https://hoinghitiengviet.com/quy-uoc-thong-nhat-chinh-tả-chũ-viẹt/


2.- Các Nguyên Tắc Điều Hành Thuyết Trình và Thảo Luận.

Trong phần thảo luận của các đề tài, chúng tôi sẽ theo một số những nguyên tắc căn bản để buổi hội luận được thành công. Chúng ta sẽ hội luận trong tinh thần cởi mở, học hỏi và tôn trọng lẫn nhau.
1. Ban Điều Hợp có trach nhiệm điều hành thuyết trình và thảo luận.
2. Ban Điều Hợp gồm: 1 Điều Hợp Viên, 1 Phụ Tá, 1 hay 2 Thư kývà 2 Phụ tá Kỹ Thuật (trách nhiệm sử dụng microphone).
3. Điều hợp viên nhắc các nguyên tắc, đề tài thảo luận và giới thiệu diễn giả trong vòng ba (3) phút.
4. Thời gian thuyết trình của mỗi diễn giả không quá mười lăm (15) phút.
5. Điều hợp viên sẽ hướng dẫn các tham dự viên đặt câu hỏi hợp với chủ đề của mỗi đề tài, theo thứ tự giơ tay để phát biểu.
6. Yêu cầu các tham dự viên khi đặt câu hỏi cần giới thiệu tên và từ đâu tới. (Giới hạn việc thưa gửi, chào hỏi, để đỡ mất thì giờ.)
7. Mỗi phần tham luận của một câu hỏi không kéo dài quá bảy (7) phút (phần này có thể gia giảm tùy theo sự tham gia của các tham dự viên). Cần sự khéo léo của điều hợp viên.
8. Ban thư ký cần ghi chép rõ ràng các câu hỏi và phần hội luận để làm phần đúc kết cho mỗi đề tài trong vòng mười lăm (15) phút cuối của mỗi giờ hội luận.
9. Phụ tá Kỹ thuật trách nhiệm microphone. Giữ microphone để buổi thảo luận được tiến hành nhanh gọn theo sự điều hành của Điều Hợp Viên.

Ban Điều Hợp và Phân phối Nhân sự

Thứ Bảy 11-8-2018

1. (10:30AM-12:00PM) Đề tài của Học Giả Đỗ Thông Minh
Điều hợp viên: GS Trần Chấn Trí.
Đúc kết viên: Thầy Phạm Kim Long
2. (1:00PM-2:30PM) Đề tài của GS Song Thuận
Điều hợp viên: anh Nguyễn Địch Hà.
Đúc kết viên: anh Lê Anh Dũng
3. (2:30PM-3:30PM) Đề tài của GS Trần Chấn Trí
Điều hợp viên: BS Đỗ Trọng Thái
Đúc kết viên: cô Huỳnh Trâm Anh
4. (3:45PM-5:00PM) Đề tài của Tiến Sĩ Cao Văn Hở
Điều hợp viên: Tiến Sĩ Phạm Kim Long
Đúc kết viên: cô Võ Minh Phượng

Chủ Nhật 12-8-2018

5. (9:00AM-10:30PM) Đề tài của GS Trần Minh Tâm
Điều hợp viên: BS Đinh Thái Sơn
Đúc kết viên: cô Huỳnh Trâm Anh
6. (10:45AM-12:00PM) Đề tài của Giáo Sư Trần Ngọc Dụng
Điều hợp viên: anh Nguyễn Văn Khoa
Đúc kết viên: cô Võ Minh Phượng
7. (1:00PM-2:00PM) Đề tài của Giáo Sư Phạm Văn Hải
Điều hợp viên: Giáo Sư Trần Huy Bích
Đúc kết viên: cô Bửu Trâm

• Anh Bùi Đức Uyên và cô Phạm Thị Huê sẽ là hai người thường xuyên, có thể thay thế nhau tham dự các buổi hội luận trong vai trò điều hợp viên thay phiên nếu cần.
• Ban thư ký sẽ gồm có các thầy  Nguyễn Xuân Thức, cô Trịnh Ái Tesadan
• Ban Kỹ Thuật của anh Nguyễn Lý Sáng và cô Phương Lê cần thêm nhân sự để chuyển micro phone và xếp đặt phòng họp.


3.- Những bước trong diễn trình đúc kết bài thuyết trình tham luận.

PHẦN CHUẨN BỊ:

Bước thứ 1. Thầy cô phụ trách vai trò đúc kết ĐKV có cơ hội làm việc chung, sát cánh chia xẻ và trao đổi ý kiến với Điều Hợp Viên ĐHV vốn là những vị am tường và có kiến thức về đề tài tham luận và là vị đã đọc qua nội dung bài tham luận để giới thiệu diễn giả.
Bước thứ 2. ĐKV phác họa các nét chính của bài tham luận.

PHẦN GHI CHÉP:

Bước thứ 3. ĐKV ghi chú phần thuyết trình của diễn giả và validate mục tiêu của đề tài tham luận với bài thuyết trình trình bày.
Bước thứ 4. ĐKV ghi chép các câu hỏi của tham dự viên và câu trả lời của diễn giả.
Bước thứ 5. ĐKV cùng với ĐHV lượng giá các câu hỏi.

PHẦN ĐÚC KẾT:

Bước thứ 6. ĐKV viết thành bài đúc kết.
Bước thứ 7. Chuyển bài đúc kểt kèm theo e-mail đến:
Nếu là ngày đầu thứ Bảy 8/11: a. cho Thầy Sinh, b. cho TS Long, và TS Hở
Nếu là ngày Chủ Nhật 8/12: a. Cho cô Thập, b. cho TS Hở
Tất cả các bài viết đúc kết xin c/c to GS Phạm Thị Huê, Thầy Uyên và Thầy Song Thuận.

PHẦN TƯỜNG TRÌNH ĐÚC KẾT:

TRONG NGÀY Chủ Nhật 2pm-4pm, mỗi ĐKV của 7 đề tài tham luận có 10 phút tường trình.
• Từ 2-3 pm: Bốn ĐKV Thư ký của ngày Bảy trình bày mỗi người 10 phút cho đúc kết cúa từng đề tài. TS Phạm Kim Long, nhận định trong vòng 20 phút
• Sau giải lao ngắn 5 phút, từ 3 – 4 pm: Ba ĐKV thư ký của ngày Chủ nhật trình bày mỗi người 10 phút cho đúc kết cúa từng đề tài. Sau đó TS Cao Văn Hở nhận định trong vòng 30 phút:
o Những vấn đề đặt ra từ 3 đề tài của hội luận ngày Chủ nhật
o Tổng kết thành quả đúc kết của toàn thể Hội nghị TNCTTV năm 2018

PHẦN TƯỜNG TRÌNH ĐÚC KẾT SẼ ĐĂNG VÀO KỶ YẾU HỘI NGHỊ HNTNCTTV năm 2018.

Kính chuyển
TS Cao Văn Hở