SỔ TAY CHÍNH TẢ

Đây là bộ sách gồm 3 tập dầy 1978 trang. Mục đích giúp viết chính tả đúng. Thí dụ Phân Biệt CH và TR, Phân Biệt S và X … Nội dung như sau:

SỔ TAY CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT – TẬP 1

TẬP I                                                              
Lời Mở Đầu                                                    Introduction                                                   
Lời Giới Thiệu                                                Foreword                                                       
Chữ Viết Tắt                                                  
Sách Tham Khảo                                            
Mục Lục                                                         
Cảm tạ                                                            
Chương I: Tổng Quát                                    
Chương II: Phân biệt CH và TR                   
Chương III: Phân biệt Dấu Hỏi và Dấu Ngã
Chương IV: Phân biệt S và X                       
Chương V: Phân biệt các vần AU-ÂU và AY-ÂY
Ý kiến                                                            
Phụ lục: Từ Ngữ Mới Trong Tiếng Việt        
Trang
5
9
13
15
17
19
20
21
23
37
187
441
555
609 619

SỔ TAY CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT – TẬP 2